Tidlig SFO på Sydmors Skoleog Børnehus.

Den første dag i Tidlig SFO er den første hverdag i april måned.

Pædagogiske mål for Tidlig SFO:

 • At førskolebørnene får en tryg og glidende overgang fra børnehave til SFO/ skole.
 • At give børnene en særlig velkomst og introduktion til SFO og skole.
 • At børnene bliver fortrolige med de fysiske rammer, rytmen, normer og regler inden den egentlige skolestart.
 • At børnene bliver fortrolige og trygge ved de nye voksne.
 • At børnene omstiller sig til en ny og anderledes hverdag, som giver overskud til at koncentrere sig om den kommende skolestart, og gøre den til en tryg og rar oplevelse.

 

Mål for det enkelte barn:

 • At barnet oplever ét skift ad gangen, og at det oplever en sammenhængende overgang mellem børnehave, SFO og skole.
 • At barnet får mulighed for at skabe nye relationer inden skolestart.
 • At barnet får tid til at blive fortrolige med personalet og dagligdagen.
 • At barnet udvikler relationer og får et tilhørsforhold til kommende klassekammerater.
 • Øve selvstændighed og at blive selvhjulpen – med tøj, toilet o.l.
 • Øve og lære sig at modtage fælles beskeder.
 • Gradvis udvikle ansvarlighed – rydde op, huske tøj, give besked, færdes indenfor skolens rammer og i skolegården.

Indhold i Tidlig SFO:

Vores udgangspunkt er de afgivende børnehavers læreplaner for før-skolegruppen. Der vil blive tilrettelagt alderssvarende aktiviteter f.eks. tegne, male, bygge, små skoleopgaver og kreative værksteder. Der vil blive små forløb f.eks. trafik/gå prøve, turdage og lege- og bevægelsesaktiviteter. Alle aktiviteter er med til at understøtte barnets skoleparathed.

I Tidlig SFO vil børnene få kendskab til skolens liv gennem morgensang, komme på biblioteket, bruge multisalen og deltage i relevante arrangementer. Vi prioriterer legen højt, da børn lærer gennem leg, udvikler færdigheder og får erfaringer, som er værdifulde i deres videre udvikling. Legen har stor betydning for børnenes sociale og personlige udvikling. De lærer gensidig respekt, at lytte til hinanden og at kunne samarbejde på tværs. De møder i løbet af tidlig SFO tiden deres kommende lærer i 0. klasse, som har eleverne i et skemalagt forløb inden skolestart.

 

Børnegruppen Børnene kommer fra forskellige børnehaver. Ens for alle er, at alle skal lære stedet at kende, de nye kammerater og de nye voksne. Venskaber har altid en central placering for børn. I Tidlig SFO kan børnene udbygge eksisterende venskaber og skabe nye relationer både i Tidlig SFO gruppen og til de øvrige SFO børn. Vi lægger derfor stor vægt på at støtte op om de gode relationer, og at skabe nogle gode fælles oplevelser. At være tryg ved kammerater, de voksne og rammerne giver et godt grundlag for den faglige læring.

Personalet Der vil være fast personale tilknyttet Tidlig SFO gruppen i tidsrummet 6.40 – 16.00 for at sikre en hverdag med kendte voksne, og en god overlevering omkring barnets dag i Tidlig SFO. Børnene vil også stifte kendskab til det øvrige SFO personale i forskellige situationer f. eks i SFO tiden, ydertimerne, på legepladsen o.l.

Overgang fra børnehave til Tidlig SFO

Vi tager altid kontakt til de børnehaver, der har børn, som starter hos os. Her aftaler vi en dag, hvor de sammen kan komme på besøg. Her vil de møde en af de voksne, som bliver tilknyttet Tidlig SFO. De børn, hvor der er behov for det, er der en overlevering fra børnehaven, således at vi kan modtage barnet bedst mulig.

 

Informationsmøde

Inden Tidlig SFO starter afholder vi et informationsmøde for forældre, hvor vi uddyber konkrete oplysninger og svarer på eventuelle spørgsmål.

 

Sommerferien

Hvis I har brug for pasning I ugerne 27, 28, 29 og 30 vil der i disse uger være mulighed for ferie-SFO. Pasningen kan evt. foregå i Nykøbing eller Øster Jølby.

I får udleveret et skema vedr. sommerferien som afleveres sidst i marts uanset om tilbuddet benyttes elle ej.

Tilmeldingen er bindende og prisen er 100 kr. pr. dag.

Dagsstruktur:    

 • 6.15 Åbning i SFO. Morgenmad serveres indtil kl. 7.15
 • 7.30 – 9.00 Legetid
 • 9.00 Morgensamling
 • 9.30 – 11.15 Dagens aktiviteter
 • 11.15 – 12 Madpakker og fælles oprydning. Der er mulighed for at tilmelde sig madordningen.
 • 12.00 – 13.30 Udeleg/aktiviteter
 • 13.30 – 13.45 Eftermiddagsmad
 • 13.45 – 17.00 SFO tid sammen med børn fra 0. – 3. kl. (kl. 16.00 fredag)

 

Tidlig SFO forventer at børnene kommer senest kl. 9.00 af hensyn til aktiviteterne, samt at børnene får gode vaner, og lærer at møde til et bestemt tidspunkt.

 

Åbningstid

Mandag – torsdag fra 6.15 – 17.00.

Fredag fra 6.15 – 16.00.

Praktiske oplysninger


Læs mere