Skole-hjem samarbejde

Det handler om elevernes læring!

Folkeskoleloven §1 – formålsparagraffen

 • 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder,

der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

 • 2. Folkeskolen er en kommunal opgave. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger, jf. § 40 og § 40 a, mål og rammer for skolernes virksomhed inden for denne lov.

Stk. 2. Den enkelte skole har inden for de givne rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger selv undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

På Sydmors Skole og Børnehus bygger skole-hjemsamarbejdet på fællesskab og tillid. Forældre er de vigtigste i børnenes liv. Skolen er en stor del af en barndom. Vi har ambitioner om at gøre alle vores elever så dygtige som de kan blive.

Vi forventer, at forældre bakker op omkring skolen og bestræber sig på at deltage til alle arrangementer og bidrage konstruktivt til elevens og klassens trivsel.

 • Der afholdes to forældremøder pr. klasse/årgang pr. år. De vil normalt være placeret mellem kl. 19-21 og planlægges i fællesskab med sfo (1 gang årligt). Ledelsen + bestyrelsen er ALTID med til det første møde – og er derfor med på råd vedr. dato. Forældremøder kan evt. splittes i flere – evt. fyraftensmøder. Tiden til forældremøder noteres på arbejdssedlen. Første forældremøde er afholdt inden uge 42.
 • På det første forældremøde i skoleåret vælges klassens forældreråd. Klasselæreren er tovholder og indkalder til det første møde.
 • I er velkomne til at arrangere overnatning på skolen, kontoret skal imidlertid altid underrettes 14 dage før, da vi skal give besked til forvaltning samt brandmyndigheder.
 • Arrangementer med forældrerådet, som afholdes på skolen forudsætter deltagelse af teamets lærere. Der udleveres ikke nøgler til skolen til forældre eller andre i forbindelse med forældre/børn arrangementer. Hver lærer har 4 timer til disposition til arrangementer med klassen. Vi har ikke tid til ikke at have tid.
 • Elevplaner forandres via KMD og bliver fortløbende. Nærmere info følger.
 • En skole-hjemsamtale varer min. 15 min pr. elev hos klasselæreren. For hver ekstra faglærer/sfo personale, der deltager tildeles yderligere min. 5 minutter.
 • Man kan med fordel dele sig i to grupper. Der er fælles forberedelse inden en skole-hjem samtale. Der er ligeledes gennemført elevsamtaler 1 eller 2 gange årligt.
 • Skole-hjem samtaler placeres inden kl. 17.00. På mødedage begynder man først efter mødet og slutter ligeledes før 17.00.
 • Hvert team kommer i begyndelsen af næste skoleår til et afdelingsmøde med min. 3 gode ideer (husk småt er også godt), der kvalificerer skole-hjemsamtalerne på deres årgang.

Vedr. skole–hjemsamtaler på årgangene:

 • Samtaler forudsætter som alle andre møder, at der foreligger en kendt dagsorden. Forårets samtaler skal placeres efter de nationale test, hvis klassen har været en del af disse. Resultaterne indgår derefter som en del af samtalen.
Årgang Samtaler efterår Samtaler forår
0.klasse Hjemmebesøg klasselærer + sfo Klasselærer
1.klasse Dansk+ matematik + sfo Dansk + matematik
2.klasse Dansk + sfo + engelsk Dansk+ matematik
3.klasse Dansk + engelsk + sfo Dansk + matematik
4.klasse Dansk + engelsk Dansk + matematik
5.klasse Dansk + matematik Dansk + engelsk
6.klasse Evt. cafémøde Dansk + matematik
Spec1 Klasselærer + matematik Klasselærer + dansk
Spec2 Klasselærer + dansk Klasselærer + matematik

Vedr. forældremøder på årgangene:

 • Øvrige fag deltager, hvis det er aktuelt.
Årgang/fag Dansk Matematik Engelsk Tysk SFO
0.klasse 2/3 gange 1 gang efterår
1.klasse 2/3 gange 1 gang 1 gang 1 gang efterår
2.klasse 2/3 gange 1 gang 1 gang efterår
3.klasse 2/3 gange 1 gang 1 gang efterår
4.klasse 2/3 gange 1 gang 1 gang
5.klasse 2/3 gange 1 gang 1 gang
6.klasse 2/3 gange 1 gang
Spec1
Spec2

Forældremøder


Vi giver intelligente lektier for, som understøtter elevens læring på en måde, vi ellers ikke ville have opnået

Læs mere