Læreplaner i Børnehuset

Alle 6 temaer vil i det følgende blive beskrevet hver for sig. Det har dog ikke været muligt, at holde temaerne helt adskilt. De vil lappe ind over hinanden, men det vil være med til, at det bliver mere naturligt at arbejde ud fra dem.

De 6 temaer er:

 1. Barnets alsidige personlige udvikling
 2. Sociale kompetencer
 3. Sprog
 4. Krop og Bevægelse
 5. natur og Naturfænomener
 6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling


Mål:

Børn skal have mulighed for:

 • At mødes i en tryg social ramme, som støtter udviklingen af barnets selvbillede.
 • At huske tiden i Børnehuset som en god tid, hvor barnet som person blev set, hørt og forstået.
 • At de får selvtillid og selvværd.

 

Vi arbejder bl.a. på at lære børnene:

 • At have begreb om sin nære omverden (familie, navn, alder og adresse)
 • At de kan modtage en kollektiv besked.
 • At være nysgerrige og have lyst til at lære nyt.

Tiltag:

 • Personalet bestræber sig på, at tage godt imod børn og forældre, når de kommer ind i Børnehuset om morgenen. Vi vægter en hyggelig og rolig morgen, hvor der bliver sagt godmorgen, og børnene får sagt godt farvel til deres forældre, så både børn og forældre får en god start på dagen.
 • Vi stiller alderssvarende krav med udgangspunkt i det enkelte barn.
 • Børnene opmuntres og får ansvar.
 • Vi er positive og roser børnene.
 • Vi fanger børnenes interesser, med udgangspunkt i det der skaber lege og aktiviteter.
 • Vi giver tid og plads til børnenes frie leg og fantasi.
 • Vi arbejder pædagogisk anerkendende bl.a. ud fra ICDP metoden.
 • Børnene bliver tilbudt aktiviteter i mindre og aldersopdelte grupper, således at der skabes rum til fordybelse.

Sociale kompetencer


Mål:

Børn skal have mulighed for:

 • At føle et tilhørsforhold i det sociale fællesskab i Børnehuset.
 • At blive i stand til at udvise empati/indlevelsesevne overfor andre og udvikle sociale færdigheder.
 • At sætte egne grænser og sige fra og til.
 • At lære, at de ikke altid kan få opfyldt deres ønsker/forventninger til sig selv og deres omverden.
 • At få lov at udvikle sig i sit eget tempo, da børns udviklingsniveau ikke kun er afhængig af alder, men også af kompetencer.

 

Vi arbejder bl.a. på at lære børnene:

 • At de kan tilsidesætte/udskyde egne behov.
 • At de kan forstå og respektere regler.
 • At lære og vise hensyn til andre.

Tiltag:

Vi arbejder bl.a. med at:

 • Personalet anerkender barnet for det, dét er, og har fokus på barnets ressourcer frem for problematikker.
 • Vi har samling, hvor børnene lærer, at alle har en plads i gruppen.
 • Personalet er bevidst om, at vi er rollemodeller for børnene, og snakker med børnene om hvad der er ”rigtigt” og ”forkert” ud fra bl.a. vores fælles værdiord.
 • De voksne respekterer, at børnene af og til vælger børn fra i deres leg. Samtidigt er vi bevidste om, at børnene skal lære at give plads til hinanden.
 • Personalet er via deres faglighed bevidste om, at børnene ikke udvikler sig i samme tempo, men tager hensyn til det enkelte barns udvikling.
 • Børnene bliver opdelt i forskellige grupper ved forskellige aktiviteter, men ved samlinger og spisning er børnene samlet i deres gruppe.
 • Personalet iagttager hvilke børn der leger med hvem. Hvis vi opdager et barn, der er udenfor fællesskabet, forsøger vi at inddrage barnet i de andre børns leg og fællesskab.
 • Alle børn har en ”gåmakker” når vi er på tur.
 • Vi arbejder ofte med ”trin for trin”.

Sprog


Mål:

Børn skal have mulighed for:

 • At have et alsidigt sprog, som de kan bruge som ressource i samværet med andre børn og voksne.
 • At bruge og videreudvikle sproget gennem dagligdags aktiviteter.
 • At få støtte i deres interesse og nysgerrighed for det skrevne sprog, herunder tegn, symboler, bogstaver og tal.

 

 

Vi arbejder bl.a. på at lære børnene:

 • At have interesse for at lege med lyde, rim, remser og lytte til en historie.
 • At kunne løse konflikter verbalt frem for nonverbalt.

Tiltag:

Vi arbejder bl.a. med at:

 • Børnene støttes i, at sætte ord og begreber på de oplevelser de har i dagligdagen. Eksempelvis at kunne fortælle om de oplevelser vi har haft.
 • Vi læser, fortæller, leger sanglege, siger rim og remser f.eks. til vores daglige samling.
 • Vi eksperimenterer med sproget, laver vrøvlesprog, rim og remser, synger og danser.
 • Vi tilbyder alle 3-årige sprogvurderinger.
 • Vi har dialogisk oplæsning.
 • Hver gruppe har en sprogansvarlig pædagog.
 • Herudover arbejder vi med ”Fart på sproget” to gang i ugen af ca. en halv times varighed. Her deler vi børnene op i små grupper, hvor vi arbejder med skriftsprog (fx forstå at ord har en betydning, forskellen på ord og bogstaver), lydlig opmærksomhed (fx rim, genkende lyde), ordforråd (fx forstå og bruge ord) og narrativer (fx at kunne fortælle). Vi vælger typisk et ord, som vi fordyber os i, fx forår. Først snakker vi om hvad det er, læser en bog om det og til sidst kan vi evt. lave noget kreativt herom. Hermed laves der et didaktiskforløb for børnene.

Krop og bevægelse


Mål:

Børn skal have mulighed for:

 • At blive udfordret fysisk og opleve glæden ved at være i bevægelse.
 • At være i forskellige bevægelsesmiljøer for at opnå kropsbevidsthed og udvikle deres sanser og motorik.
 • At få kendskab til sund kost og god hygiejne.

 

Vi arbejder bl.a. på at lære børnene:

 • At kunne være grov – og finmotorisk selvhjulpen.
 • At kunne side stille og koncentrere sig et stykke tid ad gangen.
 • At kunne skrive sit navn.

Tiltag:

Vi arbejder bl.a. med:

 • Vi er rollemodeller for børnene, ved at deltage aktivt i fysiske udfoldelser og vise glæde ved at være i bevægelse.
 • Vi gør brug af multisalen og muskelrummet.
 • Vi tager i skoven og bruger naturens skiftende terræn og ressourcer for at styrke børnenes motoriske udvikling og sanser.
 • Vi har motorik dagligt.
 • Vi snakker om, hvad vi spiser, og hvad der er sundt og usundt.
 • Vi har besøg af tandlægen, så børnene lærer at passe på tænderne.
 • Vi vasker hænder i forbindelse med madlavning, spisning, toiletbesøg og lign. Vi snakker med børnene om, hvorfor det er vigtigt, at vi vasker hænder både før og efter de forskellige aktiviteter.
 • Børnene lærer at blive selvhjulpne ved middagsbordet, vi støtter børnene i at sende fadet med mad videre til det barn, der sidder ved siden af og når nogen af børnene beder om fx vandet.

Da Børnehuset er DGI certificeret, så har vi også stor fokus på bevægelse i vores hverdag. Via vores aktivitetsplan kommer vi godt rundt om alle børnenes sanser og får dem stimuleret og udviklet. Når ugens tema fx er ”hoppe”, så hopper vi i multisalen, laver sanglege med hop om fredagen, hopper i skovbunden når vi er på tur, og ellers der hvor vi kan få det ind. Det kan fx være, at vi hopper ud og vasker hænder.

Natur og naturfænomener


Mål:

Børn skal have mulighed for:

 • At opleve mangfoldigheden i naturen. (Opleve årstidernes skift.)
 • At få førstehåndsoplevelser med dyr og planter, samt naturens materialer.
 • Vi arbejder bl.a. på at lære børnene:
 • At respektere og forstå naturen.
 • At glæde sig ved at være i naturen.
 • At have kendskab til årets gang.
 • At erfare naturens rum for leg, fantasi og læring.

Tiltag:

Vi arbejder bl.a. med at:

 • Børnene er ude at lege og på tur i al slags vejr, for derigennem at opleve årstidernes kommen og gåen.
 • Børnene er i skoven og ved strand og sø, hvor de fordyber sig i naturen og dens muligheder.
 • Personalet er opmærksomt på de naturoplevelser, der kan findes i det små. (F.eks. en snegl på vejen, en mariehøne på bladet og lign.)
 • Vi benytter børnenes interesser for naturen og understøtter læring gennem egen viden og naturbøger.
 • Vi informerer forældrene om vigtigheden af, at børnene har påklædning og fodtøj passende til årstid og vejr.
 • Vi fanger haletudser og holder dem i akvariet, indtil de bliver frøer og tudser, for at følge deres udvikling. Derefter sætter vi dem ud, og snakker med børnene om, hvorfor vi ikke må blive ved at holde dem i fangenskab.
 • Vi har højbede, som børnene er med til at så, holde og høste for at se udviklingen fra jord til bord / fra frø til plante.
 • Vi fremstiller fuglefoder og følger de vilde fugle på foderbrættet.
 • Vi har akvarier med fisk.
 • Vi tænder bål og bygger huler på legepladsen.

Kulturelle udtryksformer og værdier


Mål:

Børn skal have mulighed for:

 • At deltage i og få viden om kulturelle traditioner og værdier.
 • At deltage i lokale kunstneriske tilbud. (Herunder teater, museumsudstillinger, udstillinger på biblioteket og lign.)
 • At deltage i forskellige kreative aktiviteter.
 • Vi arbejder bl.a. på at lære børnene:
 • At være nysgerrige og afprøver forskellige udtryksformer.
 • At have begreb om sin omverden. (Traditioner, kultur og lokalsamfund)

Tiltag:

 • Vi arbejder bl.a. med at:
 • Vi hejser flaget, når børnene har fødselsdag og fejrer det med børnene.
 • Vi fejrer årets almene traditioner såsom jul, påske, fastelavn og Sankt Hans.
 • Vi går i teater, besøger biblioteket og de lokale museer og eventuelle udstillinger.
 • Hvert år inviterer vi bedsteforældre til julehygge i Børnehuset.
 • Vi igangsætter, støtter og formidler børnene i kreative udtryksformer, såsom at lave julepynt/gaver, male, tegne, klippe/klistre, synge, danse, klæde sig ud, bruge årstidens naturmaterialer til kreative ting såsom kastanjedyr, hybenkranse osv.

Inklusion og Børn med særlige behov


Når der er et barn i Børnehaven, som har et særligt behov, vil der med udgangspunkt i læreplanerne blive udarbejdet individuelle handlingsplaner. Vi arbejder med ICDP metoden, som er en pædagogisk metode, hvor der lægges vægt på relationen mellem barn og voksen. Her er det den voksne der tager udgangspunkt i barnets ressourcer og ønsker, i stedet for barnets problemer og mangler. Endvidere anvender vi Lp-modellen, som er et redskab til at opnå forståelse af de faktorer, som udløser og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i dagtilbud.

Når der er behov for det benytter vi os af Psykologisk pædagogisk rådgivning. Vi finder det vigtigt, at vi kender vores egen grænser for ekspertise, og søger derfor i samarbejde med forældre, hjælp hos PPR.

Sprogvurdering


Læs mere