Det pædagogiske arbejde

Det pædagogiske arbejde:

Vi er en DGi certificeret SFO. Dette er et koncept, hvor personalet gennemgår et udviklingsforløb, der skal skabe gode forudsætninger for, at personalet kan og vil sikre, at idræt, leg og bevægelse bliver en fast og naturlig del af børnenes hverdag. Vi vil give børnene nogle positive oplevelser sammen med andre igennem fysisk aktivitet. Vi bruger idræt, leg og bevægelse til at danne børnefællesskaber, og udvikling af disse, styrke de sociale kompetencer og give barnet en øget kropsbevidsthed og trivsel. Den voksne har fokus på turtagning og at børnene hjælper og lytter til hinanden. Aktiviteterne gavner børnenes sundhed generelt og på sigt er det med til at skabe et godt fundament for livslang fysisk aktivitet.

Personalet udarbejder derfor løbende handleplaner for, hvad der skal arbejdes med i den kommende tid. Vi sætter fokus på forskellige temaer som samarbejdslege, gemme-og orienteringslege, remser- og sanglege, kamp- og styrkelege, lege med rekvisitter, høj puls mm. Disse aktiviteter/lege er som udgangspunkt voksenstyrede og har et læringsmæssigt sigte. Vi er opmærksomme på at vi er forskellige og kommer med forskellige forudsætninger. Derfor skal SFOen være et sted, hvor der er mulighed for at opleve alsidige bevægelsesformer i et trygt fællesskab, hvor der er plads til alle.

Legen er en særlig vigtig aktivitet. Vi har fokus på at børnene har indflydelse på deres hverdag gennem en vis valgfrihed mellem de forskellige aktiviteter og tilbud. Børn har brug for tid uden voksne, hvor de leger med kammerater uden, at de voksne blander sig.

I legen kan barnet eksperimentere, bruge sin nysgerrighed og prøve sig selv af. Gennem legen støttes og udvikles barnets tænkning, sprog og fantasi, kreativitet, sociale indstilling og følelser. I SFOen er der plads og rammer til den frie leg, både inden-og udendørs.

Voksne der står på sidelinjen får en unik mulighed for at iagttage samspillet mellem børnene. Ligesom de får øje på de forskellige kompetencer. Disse iagttagelser kan skabe ideer til voksenstyrede lege.

I SFOen har vi små legekroge/rum, hvor børnene kan fordybe sig i bl.a. rollelege, konstruktionslege og spil. Der er mulighed for kreative sysler på ”basen”. Når det gælder de mere fysiske lege, har vi adgang til Multisal, muskelrum, aktivitetsrum med bordtennisborde, bob og fodboldbord. Udendørs er der adgang til skoven med gynger, svævebane, forhindringsbane, sandkasse, bålplads og multibane.. Der er mulighed for at køre på mooncar, cykler, rulleskøjter mm.

Samarbejde mellem skole og SFO:

Der er oprettet klasseteams bestående af klasse- og matematiklærer og en pædagog. I disse teams drøftes der bla klassens trivsel, hvordan man støtter barnets relationer i skole/Sfo og hvad der skal arbejdes med fremadrettet.

SFO medarbejderne er med i undervisningen og deltager i aktiviteter i indskolingen. Hvert barn/familie har en kontaktpædagog som følger barnet fra tidlig SFO til 2. kl. Pædagogen er med til efterårets skole/hjem samtaler og er med til efterårets forældremøde. Kontaktpædagogerne er også i morgen SFO/eftermiddags SFO. Pædagogen har dermed mulighed for at følge barnet, både i skoledelen og SFOen. Dermed får pædagogen et godt kendskab til barnets trivsel og får mulighed for at opbygge en positiv relation til barnet. Lærere, pædagoger og forældre har en fælles opgave, gennem samarbejde og dialog, at børnene trives og udvikles.

Her er en liste med forskellige værdier, som forældre og børn kan forvente at SFOen giver børnene mulighed for.

 • At være i et fysisk og psykisk miljø, som fremmer trivsel, udvikling og læring
 • At få omsorg og passende udfordringer
 • At øve sig i at mestre hverdagen
 • At have plads til at etablere og dyrke venskaber
 • At udvikle deres sociale og personlige ansvarlighed
 • At øve sig i, hvordan man agerer i forhold til andre, og hvilke handlinger der er hensigtsmæssige i hvilke situationer
 • At være sammen med engagerede, nærværende voksne som vil dem noget
 • At have frirum- udenfor de voksnes opmærksomhed
 • At opleve en passende balance mellem selvvalgte og voksentilrettelagte aktiviteter
 • At opleve indflydelse, medbestemmelse, valgfrihed og forpligtende fællesskaber
 • At personlige og sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre
 • At selvværd styrkes gennem samvær med andre børn og anerkendende voksne
 • At tilliden til egen formåen kan vokse, hvis man får mulighed for passende udfordringer
 • At øve sig i at håndtere og give udtryk for egne følelser
 • At udvikle evnen til empati og tilknytning til andre mennesker
 • At tilegne sig sociale spilleregler ved at deltage i forpligtende fællesskaber med andre børn og voksne
 • At få erfaringer med forskellige former for bevægelse
 • At få mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer

Tidlig SFO


Vores udgangspunkt er de afgivende børnehavers læreplaner for før-skolegruppen.

Læs mere