Børnemiljøvurdering i børnehuset

Formålet med loven om børnemiljøvurderingen er:

  • At den skal bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring.

Fysisk Børnemiljø

Skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs. Om sundhed, ergonomi, pladsforhold, faciliteter, materialevalg, inventar, og sikkerhedsmæssige forhold.

Psykisk Børnemiljø

Det psykiske børnemiljø handler om, hvordan børnene trives med hinanden og med de voksne. Et godt psykisk børnemiljø bidrager til fællesskabet, venskaber, tryghed, tillid, medbestemmelse og udfordringer til en positiv dag.

Æstetisk Børnemiljø

Samspillet mellem omgivelserne og børnenes sanser i dagligdagen. Det handler om indretning og udsmykning af rum samt legesteder. Det indvirker på børnenes oplevelser og deres lyst til at udfolde sig og lære.

Det æstetiske børnemiljø handler om, hvordan omgivelserne påvirker børnene. Det har betydning for, om børnene oplever institutionen som et rart sted at være, og om børnene inspireres og får lyst til at udfolde sig. Vi interviewer børnene ud fra et spørgeskema, så vi løbende kan justere os ind efter, hvad der skaber det gode daginstitutionsliv set ud fra børnehøjde

Fart på sproget


Vi fortsatte med arbejdet, da vi tydeligt kunne se, at børnene havde stor glæde af de små grupper…

Læs mere