Antimobbestrategi

Det er vigtigt, at eleverne på Sydmors Skole og Børnehus trives. I den sammenhæng stræber vi efter at gøre skolen til et godt sted at være og et godt sted at lære. Her skal alle have mulighed for at trives, vokse og gro med alt man er som menneske – ikke på trods af, men i kraft af vore forskelligheder. Sydmors Skole og Børnehus skal være mobbefrit område.

Forældre og skole har et fælles ansvar for at tale positivt om hinanden og alle skolens elever.

Uoverensstemmelser, skænderier og drilleri er en uundgåelig del af enhver opvækst – og med til at danne os som mennesker. Mobberi er derimod ødelæggende for et menneskes trivsel og ikke noget vi som skole vil acceptere.

Mobning forveksles ofte med nærliggende fænomener såsom drillerier og konflikter, og det kan indimellem være svært at se, hvornår noget udvikler sig til mobning. Dog kan man sige, at drilleriets formål er kontaktskabende, hvorimod mobning markerer systematisk udskillelse og distance. Der eksisterer dog en gråzone, og det er vigtigt at være opmærksom på, hvornår drilleri bliver til mobning.

Det samme problem ses, når vi skelner mellem konflikter og mobning. Konflikter er uoverensstemmelser mellem to parter, mens mobning oftest er ensidigt og længerevarende overgreb.

Gråzonen bliver større ved, at drilleri og konflikt kan være stadier på vej til mobbemønstre. Derfor er det vigtigt at reagere, når nogen føler sig mobbet.

Psykologiprofessor ved Universitetet i Bergen Dan Olweus beskriver mobning således:

”En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere, og ofte på et sted, hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig.”

 For at forebygge mobning på Sydmors Skole og Børnehus benyttes følgende midler:

 • Der arbejdes jævnligt med trivsel i klasserne, hvor der tales åbent om mobning og de forskellige konsekvenser heraf. Der inddrages desuden temaer i undervisningen, der understøtter dannelse og refleksion.
 • Ved mistrivsel og mistanke om mobning informerer lærerne ledelsen og forældrene. Forældre kan altid henvende sig klassens lærere eller direkte til ledelsen. Husk at der er forskel på almindelige konflikter, drillerier og den mere alvorlige mobning.
 • De nationale trivselsmålinger efterfølges altid af læringssamtaler mellem personale og ledelse.
 • Der arbejdes med LP- modellen på skolen/sfo.
 • Der iværksættes udviklingssamtaler mellem forældre, PPR, lærere og ledelse, hvis LP arbejdet ikke har ført til den ønskede trivsel.
 • Skolen samarbejder med SSP og Ung Mors
 • Der etableres VIB-venner mellem 6. klasse og 0. klasse.
 • AKT- funktionen (adfærd, kontakt og trivsel) benyttes ved mistrivsel eller formodning om mistrivsel.
 • Elevrådet inddrages i beslutninger og er ambassadører for god opførsel.
 • Alle klasser udarbejder synlige klasseregler, hvori det at omgås hinanden indgår.
 • Forældre er bekendte med klassens regler.
 • Forældrene informeres om trivselsarbejdet løbende via forældreintra, skole/hjem-samtaler og forældremøder.
 • Der nedsættes forældreråd i alle klasser, der planlægger fællesskabsfremmende arrangementer. Se desuden folder om forældreråd.
 • Skolens trivselsforum arbejder fortløbende med trivslen.

Sådan håndterer personalet mobning:

 • Hurtig og synlig indgriben. Den, der ser, agerer.
 • Taler med offer
 • Taler med mobber
 • Taler med de involverede parter og lave en fælles handleplan for at bryde mønstret for uacceptabel adfærd. Forældrene inddrages i planen.
 • Forældre, klasseteam og ledelse gøres opmærksomme på problemstillingen og indgår i arbejdet med at finde en fælles løsning
 • Mistrivslen medtages på LP-møder i det omfang, det giver mening.
 • Der følges altid op på mistrivslen løbende, så den aftalte handleplan kan evalueres og evt. justeres ved manglende eller begrænset effekt.
 • Mobning via digitale medier i skoletiden sidestilles med anden mobning, og der handles derfor efter samme plan. Ved digital mobning henvises desuden til skolens regler og råd for brug af digitale medier.

Mobning kan medføre hjemsendelse, klasseskift eller i sidste ende skoleskift. Mobning tolereres ALDRIG på Sydmors Skole og Børnehus. Vi ser antimobning som et fælles projekt og et fælles ansvar. Derfor vægter vi et tæt skole/hjem-samarbejde og den konstruktive ærlige dialog højt. Vi er af den overbevisning, at vi med en fælles indsats kan fastholde, at mobning ikke hører til på vores skole.

For yderligere information om mobning, forebyggelse og opsporing. Benyt evt. følgende link:

https://bornsvilkar.dk/sms1220/mobning

„A true friend is someone who says nice things about you behind your back.“

„A true friend is someone who says nice things about you behind your back.“